استراتزی نفوذ در بازار : ایـن اسـتراتژی بـه معنـی بـاقی مانـدن در بـازار فعلـی بـا اسـتفاده از محصولات فعلی و تلاش برای توسعه سهم بازار است.

 

استراتژی توسعه محصول: در این استراتژی، سازمان در بازار فعلی محصولات جدیدی را عرضـه می کند و با توسعه فروش آن ها خود را در بازار فعلی ارتقا می دهد.

 

استراتژی توسعه بازار: در این اسـتراتژی سازمان بـا تکیـه بـر قابلیـت هـای فعلـی بـرای تولیـد محصولات خود به بازارهای جدید وارد شده و با عرضه محصـول در ایـن بازارهـا فـروش خـود را توسعه می دهد.

 

استراتژی متنوع سازی:این استراتژی عرضـه محصـولات جدیـد در بازارهـای جدیـد اسـت و ریسک و زحمت آن بیش از سایر روش ها است.

 

این استراتژی وقتی توجیه پذیر است کـه فرصـت هـای خـوبی خـارج از محصـولات فعلـی و بازارهای فعلی در دسترس باشد و یک فرصت خوب، فرصتی است که در صنعت بسیار جذاب بـوده و سازمان نیز از امکان موفقیت در آن برخوردار باشد.

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *