مفهوم بخش بندی بـازار بـرای نخسـتین بـار توسـط اسـمیت((۱۹۵۶ معرفـی شـد. طبـق نظـر  کاتلر بخش بندی بازار تجزیه یک بازار به مجموعه هایی مجزایی از مشتریان است بـه گونه ای که هر یک از مجموعه های مجزا به طور قانع کننده ای بتواند به عنوان بازار هـدف انتخـاب شده و از طریق یک آمیخته بازاریابی مشخص قابل جذب باشد.

 

بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس ان یک بازار به زیر بخش های متمایز از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم بندی می شود. از آنجا که مشتریان هر بخـش نیازهـا و خواسته های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه ای مشابه پاسخ می دهند. بخش بندی بازار کمک می کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخش های کوچکتر، منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود. (رستگار، (۱۳۸۸ بخش بندی بازار قلب استراتژی بازار است زیرا وجو د بخش های متفاوت مشتریان حاکی از نیـاز بـه ترکیـب هـای متفـاوتی از عناصـر آمیختـه بازاریابی است. (ویله، (۱۹۸۷، (حسینی و همکاران، .(۱۳۸۸

 

هریسون((۱۹۹۴ روش های سنتی بخش بندی بازار را تنها به بررسـی مشخصـه هـای مختلـف بخش هایی از بازار محدود دانسته، و آن را قادر به اندازه گیری سودآوری و یا اندازه این بخش ها در مقایسه با سایر بخش های بازار نمی داند. به دلیل اینکه هدف نهایی بخش بندی ایجاد گـروه هـا یـا بخش هایی است که اعضای درون بخش مشابه و بین بخش هـا از نظرمنـافع مـورد انتظـار متفـاوت باشند، یک رویکرد مفید، بخش بندی مشتریان مستقیما براساس معیاری است که نماینده منافع مـورد انتظار مشتریان است. این رویکرد توسط راسل هالی “بخش بندی بر اساس منافع” نامیده شده است. اشتباه در تشخیص این منافع، شکست در دستیابی به اهداف بازاریابی بانک هـا و موسسـات مـالی و اعتباری را به همراه خواهد داشت. (حسینی و همکاران، (۱۳۸۸

 

افزایش بازاریابی در خدمات البته مستلزم طراحی و پیاده سازی استراتژی بازاریابی هوشمندانه و مبتنی بر شرایط واقعی محیط بیرونی و درونی بانک دارد. در یک استراتژی بازاریابی خـوب طراحـی شده، بازار به طور مشخص بخش بندی شده، بازارهای هدف به دقت انتخاب شده و در مورد جایگاه رقابتی مورد انتظار بانک به روشنی و صراحت تصمیم گیری می شود. بر این اساس، کیفیت استراتژی بازاریابی مستلزم کیفیت بخش بندی بازار است. در بخش بندی بازار کل بازار به بخش های جـدا از هم تفکیک می شود به گونه ای که افراد(مشتریان) هر بخش مشخصات مشابهی داشته و مشخصـات

دو مشتری در دو بخش مختلف با هم تفاوت معنی دار داشته باشد. (حسینی و همکاران، (۱۳۸۸

 

بخش بندی بازار علاوه بر این که شرکتها را به پذیرش واقعیـت هـای بـازار مجبـور مـی کنـد، منافعی از قبیل شناسایی فرصت های تولید محصولات جدید، ارائه تجزیـه و تحلیـل دقیـق از گـروه مشتریان بالقوه ای که نیازهای آن ها توسط محصولات فعلی به خوبی تامین نشده و همچنـین بهبـود فرایند تخصیص استراتژیک منابع بازاریابی، را نیز به آنها عرضه می دارد. (رستگار، (۱۳۸۸

 

باتوجه به تحقیق استوربک در سال ۱۹۹۴ تقسیم بندی بازار یکی از مفاهیم اصلی بازاریابی است که این مهم به مقاله اسمیت((۱۹۵۶ در مجله بازاریابی نسـبت داده مـی شـود. ( معینـی و همکـاران، (۱۳۸۸

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *