سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت تصمیم راهبردی یک سازمان می باشد که می تواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک کند و مبنای درستی را برای اقدامات مربوط به توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه حاصل از استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد برای یک سازمان شامل مـوارد زیر است:

الف- توانایی تأمین مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اعمال را برآورده می کنند؛

ب- تسهیل فرصت ها به منظور ارتقای رضایت مشتری؛

ج- پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با اهداف و «محیط کسب و کار» سازمان؛

د- توانایی اثبات انطباق با الزامات تعیین شده برای سیستم مدیریت کیفیت.

این استاندارد می تواند توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. قصد این استاندارد اشاره تلویحی به ضرورت موارد زیر نیست:

یکسانی در ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت؛

هم راستایی مستندات سازمان با ساختار بند به بند این استاندارد؛

استفاده از مجموعه اصطلاحات خاص این استاندارد در درون سازمان.

الزامات سیستم مدیریت کیفیت که در این استاندارد تعیین شده است، مکمل الزامات مربوط به محصـولات و خدمات است.

در این استاندارد رویکرد فرایندی که دربرگیرنده چرخه موسوم به «طـرح ریـزی- اجـرا- بررسـی و اقـدام» و «تفکر مبتنی بر ریسک« می باشد، به کار گرفته شده است.

رویکرد فرایندی سازمان را قادر می سازد فرایندهای سازمان و تعامل آنها را طرح ریزی کند.

چرخه «طرحریزی- اجرا- بررسی و اقدام» سازمان را قادر می سازد تـا اطمینـان یابـد کـه بـرای فراینـدهای سازمان منابع کافی تأمین شده است و فرایندها در حد کفایت مدیریت می شوند و اینکه فرصـت هـای بهبـود تعیین شده اند و در مورد آنها اقدام می گردد.

تفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر می سازد تا عواملی را که می توانند سـبب انحـراف فراینـدها و سیسـتم مدیریت کیفیت از ارائه نتایج طرح ریزی شده شوند، تعیین کند، کنترل هـای پیشـگیرانه را بـرای بـه حـداقل رساندن تأثیرات منفی اعمال کند و از فرصت های ایجاد شده حداکثر استفاده را نماید.

برآورده ساختن مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده، سازمان را در یک محیط به طور فزاینده پویا و پیچیده با چالش مواجه می سازد.

به منظور دستیابی به این هدف، سازمان ممکن است علاوه بر اصلاح و بهبود مداوم، به کارگیری صورتهای مختلف دیگری از بهبود مانند «تغییر اساسـی»، نـوآوری و سـازماندهی مجدد را لازم بداند.

دانلود فایل پی‌دی‌اف (PDF) الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

دانلود فایل ورد (Word) الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015


گروه پژوهشی صنعتی تسکو (ارائه دهنده خدمات مشاوره صنعتی، فنی مهندسی) آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص استقرار انواع سیستم مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

جهت مشاهده انواع روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌های سیستم مدیریتی به وب‌سایت تسکوشاپ مراجعه نمایید.


 

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *