این استاندارد رهنمودهایی برای سازمان ها در محیط های پیچیده، پرمطالبه و مدام در تغییـر، بـهمنظـور کمک به دستیابیِ موفقیت پایدار از طریق رویکرد مدیریت کیفیت، ارایه می کند.

موفقیت پایدار یک سازمان از طریق توانایی آن در برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان خـود و سـایر طرف های ذینفع، در بلندمدت و به صورتی متوازن، محقق می شود. موفقیت پایدار مـی توانـد بـا مـدیریت اثربخش سازمان از طریق آگاهی از محیط سازمان، با یادگیری و به کارگیری مناسب بهبودها یا نوآوری هـا یا هردو بدست آید.

این استاندارد خود ارزیابی را به عنوان ابزاری مهم برای بازنگری سطح بلوغ سازمان شامل رهبری، راهبرد، سیستم مدیریت، منابع و فرایندهای آن ترویج می کند تا نقاط قوت، ضعف و فرصـت هـایی بـرای بهبـود و نوآوری و یا هردو را شناسایی نماید.

این استاندارد نسبت به استاندارد ISO 9001 تمرکز گسترده تری بر مدیریت کیفیـت دارد و بـه نیازهـا و انتظارات کلیه طرف های ذینفع مرتبط پرداخته و برای بهبود سیستماتیک و مداوم عملکرد کلـی سـازمان راهنمایی، ارایه می دهد. در شکل ۱ مدلی توسعه یافتـه از سیسـتم مـدیریت کیفیـت بـر مبنـای فراینـد، مشتمل بر عناصر استانداردهایISO 9001 و ISO 9004 ارایه شده است.

این استاندارد با حفظ هم خوانی با استاندارد ISO 9001 تدوین شده و با سایر استانداردهای سیستم مدیریت سازگار است. این استانداردها مکمل یکدیگرند اما می توانند به طور مستقل نیز به کار گرفته شوند.

دانلود فایل پی‌دی‌اف (PDF) الزامات سیستم مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان بر مبنای استاندارد ISO 9004:2009

دانلود فایل ورد (Word) الزامات سیستم مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان بر مبنای استاندارد ISO 9004:2009


گروه پژوهشی صنعتی تسکو (ارائه دهنده خدمات مشاوره صنعتی، فنی مهندسی) آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص استقرار انواع سیستم مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

جهت مشاهده انواع روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌های سیستم مدیریتی به وب‌سایت تسکوشاپ مراجعه نمایید.


 

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *