نظام مدیریت آراستگی   (۷S) بر مبنای استاندارد ISO 22420:2018

نظم و انضباط در هر سازمان، اعم از بخش خصوصی یا دولتـی، تولیـدی یـا خـدماتی، یکـی از مهـمتـرین و اصلی ترین نیاز برای شکل گیری سازمان و استمرار فعالیت صحیح و بهره ور آن است. این مهـم بایـد براسـاس مرجع رسمی و/یا الگوی قابل اطمینانی، قابل اجرا و متعاقب آن، قابل ارزیابی باشد.

استاندارد »سیستم مدیریت آراستگی (۷S) – الزامات» بر اساس هفت الزام اصـلی آن طراحـی و تـدوین شده است که عبارتند از:

  1. سمت گیری رهبری؛
  2. سازماندهی زیرساختها و اطلاعات مدون؛
  3. ساماندهی شایستگی کارکنان؛
  4. سوا سازی و بازیافت
  5. ساماندهی محیط کار؛
  6. سترون سازی و پاکیزگی؛
  7. سلسله مراتب بهبود.

این الزامات هفتگانه به ترتیبـی کـه آورده شـده انـد در سـازمان طـرح ریـزی و در قالـب سیسـتم مـدیریت زیرساختی اجرا می شوند.

این سیستم توسعه یافته سیستم نظام آراستگی محیط کار (S5) می‌باشد.

طرحریزی سیستم مدیریت آراستگی (۷S) و استقرار آن در سازمانها، یکی از مهمترین پیش نیاز حرکـت در مسیر توسعه پایدار است. با اجرای ۷ سین آراستگی در سازمان، نظم و عدالت در زیرساخت‌های سـازمانی به صورت فونداسیون ساختمان ایجاد می شود، به طوری که بر پایه استانداردهای تعیین یا تدوین شده، همـه امور سازمان به مناسبترین روش ساختار یافته و به بهترین روش ممکن پایش و کنترل می‌شوند.

سازمان ها بدون دارا بودن نظم لازم، ساختار قابل اتکایی نخواهند داشت و به موفقیت پایدار نخواهنـد رسـید. از این رو، داشتن نظم و سازماندهی و آراستگی در سازمانها یکی از مهمترین زیر ساخت های مورد نیاز است.

 

هدف و دامنه کاربرد نظام آراستگی ۷S

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای استقرار سیستم مدیریت آراستگی است. در این اسـتاندارد، با در نظرگرفتن اصول و ساختارهای اصلی سازماندهـی، استاندارد سـازی، طبقـه بنـدی و زیباسـازی محـیط، شرایط لازم برای تحقّق اصول و موارد فوق الذکر فراهم شده است. این اسـتاندارد، در صـدد یـاری رسـانی بـه سازمانها برای دستیابی به آراستگی و به تبع آن، جلوگیری از اتلاف منابع ملی است.

چابک سازی۱ و مدیریت هزینه ها در سازمان، موضوع دیگری است که در این استاندارد به آن توجه شده است تا به مدد آن رشد بهره وری در سازمانها افزایش یابد.

این استاندارد، برای کلیه سازمانها، اعم از تولیدی و خدماتی، صرفنظر از نـوع و انـدازه، کـاربرد دارد. ایـن استاندارد، به گونه ای تدوین شده است که همه الزامات آن برای کلیه سازمانها، می تواند مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

این استاندارد، برای مقاصد ممیزی در زمینه استقرار سیستم مدیریت آراستگی (۷S) نیز کاربرد دارد.


دانلود فایل پی‌دی‌اف (PDF) الزامات سیستم مدیریت آراستگی محیط کار بر مبنای استاندارد ISO 22420 :2018

دانلود فایل ورد (Word) الزامات الزامات سیستم مدیریت آراستگی محیط کار بر مبنای استاندارد ISO 22420 :2018


گروه پژوهشی صنعتی تسکو (ارائه دهنده خدمات مشاوره صنعتی، فنی مهندسی) آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص استقرار نظارم آراستگی محیط کار (۵S) و (۷S) در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

جهت مشاهده انواع روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌های سیستم مدیریتی به وب‌سایت تسکوشاپ مراجعه نمایید.

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *