امروزه بخش خدمات، به خصوص بانک هـا و موسسـات مـالی دسـتخوش تغییـر و تحـولات فراوانی شده اند، این امر ناشی از نیاز روز افزون مشتریان به خدمات بانکی می باشد. در این شـرایط مشتریان انتظار خدمات بیشتر و سریع تر از بانک ها را دارند. در نتیجـه ایـن انتظارهـای روز افـزون مشتریان و به منظور نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، رقـابتی سـخت و جـدی در سطح اقتصادی به وجود آمده است و در پی این فشارهای ایجاد شده، بانک ها بازاریابی را در مرکـز توجه فعالیت های خود قرار دادند. حال در این شرایط، می توان گفت فرایند تصمیم و تصمیم گیری حساس ترین بخش کار مدیر محسوب می شود. توان دید آینده و اتخاذ تصـمیمات مـوثر بـرای هـر سازمان به عنوان عامل حیاتی می باشد. مدیران موثر درصدد بکارگیری استراتژی، در جهت پیش بینی های نزدیک به واقعیت می باشند. بنابراین با روی آوردن به استراتژی های بازاریـابی درصـدد ایجـاد سیستم هایی می باشند که با اتخاذ تصمیمات موثر در جهت رضـایت منـدی مشـتریان و سـودآوری بیشتر، گام های اثر بخشی را بردارند

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *