مقالات

  • مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2019

سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ دستیابی به تعادل مابین محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده کردن نیازهای جاری بدون به خطـر انداختن توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان، ضروری در نظرگرفته می شود. توسـعه پایـدار به عنوان یک هدف از طریق ایجاد تعادل در این سه رکن۲ پایداری به دست […]

این استاندارد رهنمودهایی برای سازمان ها در محیط های پیچیده، پرمطالبه و مدام در تغییـر، بـهمنظـور کمک به دستیابیِ موفقیت پایدار از طریق رویکرد مدیریت کیفیت، ارایه می کند. موفقیت پایدار یک سازمان از طریق توانایی آن در برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان خـود و سـایر طرف های ذینفع، در بلندمدت و به صورتی […]

سیستم رضایت مشتری-راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمانها بر مبنای استاندارد ISO 10001:2018 حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری برای بسیاری از سازمان ها چالش بزرگی اسـت. یـک راه بـرای روبـه رو شدن با این چالش استقرار و بهره برداری از آیین کار رضایت مشتری بر مبنای ISO 10001:2018 است. آیین کار رضایت مشتری متشکل […]

مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2015 این استاندارد مفاهیم، اصول و واژگان اساسی سیستمهای مدیریت کیفیت و مبنایی را برای سایر استانداردهای مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت ارائه می دهد. مقصود از این استاندارد کمک به کاربر برای درک مفاهیم، اصول و واژگان اساسی مدیریت کیفیت برای اینکه بتواند […]

  • بازاریابی ورزشی
  • بازاریابی ورزشی

https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/aac68bcb3800b566363a379d087a8b04?sample=1   https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2f7d135d1f0ae2c302000219374f4c42?sample=1       جهت دریافت مشاوره و خدمات بازاریابی محصولات و خدمات در سازمان خود با کارشناسان گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. دفتر مرکزی: ۳۳۳۷۸۱۹۶-۰۴۱        ایمیل:Info@tasscogroup.ir       فرم سفارش خدمات مشاوره (دانلود)

نظام مدیریت آراستگی   (۷S) بر مبنای استاندارد ISO 22420:2018 نظم و انضباط در هر سازمان، اعم از بخش خصوصی یا دولتـی، تولیـدی یـا خـدماتی، یکـی از مهـمتـرین و اصلی ترین نیاز برای شکل گیری سازمان و استمرار فعالیت صحیح و بهره ور آن است. این مهـم بایـد براسـاس مرجع رسمی و/یا الگوی قابل اطمینانی، قابل […]

سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 پذیرش سیستم مدیریت کیفیت تصمیم راهبردی یک سازمان می باشد که می تواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک کند و مبنای درستی را برای اقدامات مربوط به توسعه پایدار فراهم نماید. منافع بالقوه حاصل از استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد برای یک سازمان […]