مقالات

  • بازاریابی اجتماعی

تعریف بازاریابی اجتماعی تعاریف متعددی در خصوص بازاریابی اجتماعی وجود دارد؛ دن در سال ۲۰۱۰، بیان می کند که بازاریابی اجتماعی عبارت است از تطابق فعالیت ها، موسسات و فرایندهای بازاریابی تجاری به عنوان ابزار تغییر رفتارهای القایی در بازار هدف به صورت موقت یا دایم برای دستیابی به اهداف اجتماعی . این تعریف بیشتر […]

مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز   تعاریف متعدد بسیاری از بازاریابی موجود می باشند اما همه ی آنها مشتری را مورد توجه قرار میدهند: »بازاریـابی انتقـال رضایت مصرف کننده به عنوان سود میباشد«؛ »بازاریابی، کل کسب و کار مشاهده شده از نتیجه نهایی آن میباشد کـه از دیدگاه مشتری می باشد.« با این […]

مقدمه     اینترنت نه تنها روش تحویل دادن محصول را برای کارآفرینان متحول کرده، بلکه این مسئله، که آن را چگونه می فروشیم، تحت تأثیر قرار داده است. بازاریابی از طریق اینترنت نتایج بسیار سریعی در بردارد. زمان انتقال پیام بازاریابی تسریع شده است و ممکن است بتوان در چند ساعت به فروش های […]

“بخش بندی فعالیتی حساس در چرخه خدمات مالی است و شـامل گـروه بنـدی مشـتریان بـر اساس اطلاعات مشترک آنهاست. حال این اطلاعات می تواند اطلاعات مربوط به نوع زندگی مشتری باشد و یا داده های مربوط بـه مبـادلات آن هـا . “(تورسـی و همکـاران، :۲۰۰۵ص (۵، (سـهرابی و همکاران، (۱۳۸۸   بازاریابی مدرن بر پایه […]

مفهوم بخش بندی بـازار بـرای نخسـتین بـار توسـط اسـمیت((۱۹۵۶ معرفـی شـد. طبـق نظـر  کاتلر بخش بندی بازار تجزیه یک بازار به مجموعه هایی مجزایی از مشتریان است بـه گونه ای که هر یک از مجموعه های مجزا به طور قانع کننده ای بتواند به عنوان بازار هـدف انتخـاب شده و از طریق یک آمیخته بازاریابی […]

استراتزی نفوذ در بازار : ایـن اسـتراتژی بـه معنـی بـاقی مانـدن در بـازار فعلـی بـا اسـتفاده از محصولات فعلی و تلاش برای توسعه سهم بازار است.   استراتژی توسعه محصول: در این استراتژی، سازمان در بازار فعلی محصولات جدیدی را عرضـه می کند و با توسعه فروش آن ها خود را در بازار فعلی ارتقا […]

کارکنانی که خدمات را به مشتریان ارائه می دهند مهم ترین عامل موثر در بازاریابی خدمات بـه شمار می آیند زیرا در صف اول سازمان قرار داشته و نقش اساسـی در جلـب و جـذب مشـتریان را دارند. بنابراین رفتار کارکنانی که با مشتریان برخورد می کنند و تاثیر این رفتار می تواند عامل مهمـی در […]

امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمان ها منجمله بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آن ها باید مطمئن شوند کـه مشـتریان رضایتمندشـان، وفـادار هـم هستند.   هزینه ی بالای کسب مشتریان جدید موجب شده است که مراحل اولیه ارتباط با مشتری جدید، سودآور نباشد. تنها در مراحل بعدی از […]

شناخت ویژگی های فردی مشتریان به مدیران و سیاست گزاران سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک خواهد کـرد تـا ابزار هدف خود را شناسایی و فعالیت های بازاریابی مناسب برای جذب و رضایت ایـن افـراد ارائـه نمایند.

بازاریابی الکترونیکی یا همان بازاریابی اینترنتی یکی از عناصر تجارت الکترونیـک (EC) اسـت که به نوبه خود شامل مدیریت اطلاعات، روابط عمومی، خدمات به مشتریان و فروش می باشد. یکی از فواید بازاریابی الکترونیک، فراهم بودن اطلاعات به میزان زیاد است. مصرف کنندگان می توانند بـا اتصال به اینترنت اطلاعات کاملی در خصوص محصولات مـورد […]